Fases de desenvolupament del projecte


03Es desenvolupa un assessorament complet des de les primeres etapes dels projectes i durant la realització, fins a la finalització de les obres, instal·lacions o tràmits amb l'administració.


Prèviament al desenvolupament del projecte tècnic es realitza l'estudi de viabilitat busca analitzar la viabilitat tècnica del projecte.
Realitzem l'avantprojecte, forma preliminar d'un projecte.
Redacció del projecte tècnic, Es realitza el projecte tècnic després de disposar de les dades necessàries per dur a terme la seva redacció, i posteriorment se certifica el projecte en el Col·legi Oficial corresponent.
Aprovació. El projecte Tècnic ha de ser aprovat pels Organismes de Competència.
Direcció d'obra. La Direcció d'Obra suposa un seguiment per l'enginyer que implica que el desenvolupament de l'obra s'adapta al projecte aprovat.
Coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i fase d'obra.
Documentació "as built", conjunt de documentación.
Certificació final. L'enginyer emetrà que les obres i instal·lacions s'han executat correctament conforme al projecte tècnic i que el conjunt de les obres i instal·lacions, compleixen la normativa o Reglamentació que els són d'aplicació.
Tràmits amb l'administració, registres industrials i altres.
Es realitzen col · laboracions amb altres tècnics per oferir els serveis que necessitin en una àmplia gamma de tècnics i enginyers.